Prijavi se / Registruj se
Vaša korpa
    SRP / ENG
  
HOME
ZA KOMPANIJE

Opšti uslovi - Delta city poklon karticaOPŠTI USLOVI IZDAVANJA I KORIŠĆENJA PREPAID DELTA CITY POKLON KARTICEDEFINICIJE


Značenje dole navedenih reči i izraza u Opštim Pravilima izdavanja i korišćenja poklon kartice koje su napisane velikim početnim slovom – u slučaju da iz sadržaja nedvosmisleno ne proizlazi nešto drugo – je sledeće:


• Izdavalac - Zmart Solution d.o.o je privredno društvo koje je specijalizovano za konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem i koje kroz sveobuhvatni program pod nazivom GiftOnCard, obavlja  poslove vezane za tehničko-tehnološku implemantaciju programa i podršku programu, pripremu, štampu i personalizaciju Delta City poklon kartica i pratećeg materijala;


• Izvršilac usluge – Zmart Solution d.o.o. odnosno Izvršilac usluge posredovanja je pravno lice koje obezbeđuje uslugu GiftOnCard programa Partneru, posreduje u prodaji između korisnika i Partnera, pri čemu uslugu krajnjem korisniku pruža Partner.


• GiftOnCard program - program poslovnih aktivnosti i marketinških strategija u vlasništvu Izvršilaca usluga - Zmart Solution d.o.o. koji je po osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji  sa Društvom Delta city 67 d.o.o. ovlašćen za implementaciju , izradu , održavanje i realizaciju programa Delta city poklon kartica;


• Partner - pravno lice koje želi da, u cilju povećanja prometa, omogući promet proizvoda/usluga u sopstvenim maloprodajnim objektima, korišćenjem Delta city poklon kartica, kao član Partnerske grupe Delta city kartica, suizdavalac, uz posredovanje Izvršioca usluge u implementaciji i realizaciji programa Delta city poklon kartica;


• Maloprodajni objekat – objekat koji Partner koristi za maloprodaju ili vršenje usluga, a u kome se može koristiti poklon kartica.


• Distributer - pravno lice koje u svojim maloprodajnim objektima ili na drugi način pruža mogućnost kupovine Delta city poklon kartice a u okviru GiftOnCard programa


• Poklon kartica – dokument, isprava, u plastičnom obliku, odnosno poklon kartica, kojim se dokazuje da je određeni iznos novca plaćen unapred i da se njom može od Izdavaoca kartice tražiti ispunjenje neke obaveze, isporuka robe ili izvršenje usluge  (u daljem tekstu: Poklon kartica).


• Prepaid – unapred predujmljeni  iznos, u ovom slučaju na Delta city  poklon karticu, u ime korisnika a za račun Partnera, kao namensku evidenciju uplata i korišćenja kartice.


• PrePaid račun – je evidencija i registracija transakcija - koja se aktivira kada kupac kupi  poklon karticu, koji registruje uplatu i korišćenje dinarskih sredstva, uplaćenih Izdavaocu poklon kartice , u ime i za račun Partnera, u skladu sa Uslovima Izdavaoca.


• GiftOnCard elektronska evidencija – je jedinstvena evidencija Delta city poklon kartica, kupaca poklon kartica i  vrsta transakcija u skladu sa Uslovima Izdavaoca.


• GiftOnCard terminal- aplikativni elektronskih terminal za komunikaciju sa sistemom za aktivaciju i autorizaciju poklon kartica;


• Kupac poklon kartice –je svako poslovno sposobno  lice koje je registrovani korisnik Delta city poklon kartice.


• Korisnik poklon kartice –je lice koje koristi Delta city poklon karticu u objektima Partnera u Tržnom centru Delta city.


UVODNE ODREDBE

Opšti uslovi korišćenja primenjuju se na sve usluge programa poklon kartica.
Kupovinom, korišćenjem ili pokušavanjem korišćenja Delta city poklon kartice, Korisnik prihvata, obavezuje se, odnosno slaže se sa uslovima korišćenja utvrđenim Opštim Pravilima, a potvrđuje da je upoznat sa obaveštenjima o načinu i uslovima korišćenja, kao i izjavom o zaštiti podataka  (dostupna u objektu i na web stranici Izdavaoca, www.giftoncard.eu).


1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Prava i obaveze Kupca odnosno Korisnika, Izdavaoca poklon kartica i Partnera , regulišu se Opštim pravilima izdavanja i korišćenja poklon kartice (udaljem tekstu: Opšta pravila) i imaju karakter Ugovora po pristupu.

1.2. Poklon kartica je vlasništvo Izdavaoca kartice (u daljem tekstu: Izdavalac) i ne glasi na ime Korisnika (ime Korisnika nije personalizovano na telu kartice). Istovremeno, ime Kupca poklon kartice evidentirano je u GiftOnCard elektronskoj evidenciji, osim u slučaju da je Kupac poklon kartice prilikom njenog izdavanja zahtevao da se u elektronski sistem ne unesu njegovi lični podaci.

1.3. Kartica je dokument kojim se potvrđuje da je određeni iznos novca predujmljen i njom se od Partnera može tražiti ispunjenje neke obaveze, odnosno da se može kupiti odgovarajuća roba ili tražiti pružanje odgovarajuće usluge.

1.4. Poklon kartica je po svojoj prirodi takva da u trenutku korišćenja Poklon kartice na namenskoj evidenciji (PrePaid računu) Korisnika mora postojati pokriće. Kartica ne predstavlja kreditnu karticu ili ček. Kartica nije instrument plaćanja i ne može se koristiti suprotno propisanim uslovima Opštih pravila.

1.5. Poklon Kartica može se koristiti za kupovinu robu i usluga isključivo u Tržnom centru Delta city,  na posebno označenim mestima za to, u okviru mreže maloprodajnih objekata Partnera.

1.6. Poklon Kartica se može koristiti u  trgovačkim objektima – maloprodajnim objektima Partnera, a po posebnim ugovorima i kod ostalih učesnika programa, akceptanata i prodavaca Poklon kartica podržanih GiftOnCard programom.Aktivni Partneri su obeleženi odgovarajućim nalepnicama preko kojih su kupci obavešteni o mogućnosti korišćenja kartice u objektu aktivnog Partnera.Kartice se ne mogu koristiti u okviru objekata partnera koji je istupio iz programa bez obzira na to da li je u trenutku aktivacije kartice Partner bio na spisku aktivnih Partnera.

1.7. Poklon karticom se može kupiti bilo koji proizvod ili usluga iz asortimana radnje aktivnog, važećeg Partnera, sa mogućnošću višekratne upotrebe do potpunog iskorišćenja iznosa predujma. Poklon karticom može se kupiti roba/usluga čija je vrednost viša od one koja je naznačena na evidenciji stanja Poklon Kartice, uz doplatu iznosa nekim sredstvom plaćanja, do punog iznosa vrednosti robe/usluge o kojoj je reč. Partner ne može isključiti određene artikle ili usluge iz programa korišćenja poklon kartice, osim u slučaju da spisak roba i/ili usluga koje koje ne mogu biti kupljene Poklon karticom ili za koje u slučaju korišćenja kartice ne važe akcijske promocije i popusti, istakne u svom maloprodajnom objektu te informaciju o tome vidno istakne na mestu na kojem se ističe cena artikla ili usluge.

1.8. Spisak maloprodajnih objekata Partnera koji su u sistemu Delta city poklon kartice, nalazi se na pakovanjima Delta city poklon kartice, na web stranici www.giftoncard.eu kao I na drugim pozicijama/materijalima kojima se korisnik obaveštava o mreći Partnera i Distributera. Ovaj spisak podložan je promenama. Poklon kartice se u slučaju prekidanja programa, prekidanja saradnje sa Partnerom ili gašenja maloprodajnih objekata mogu iskorsititi u roku od šezdeset dana od dana prijema obaveštenja. Nakon isteka roka od šezdeset dana, preostali iznos sa Poklon kartice biće poništen.

Svaki naznačeni maloprodajni objekti Partnera,obeleženi odgovoarajućom nalepnicom kojom se obaveštava kupac o mogućnosti korišćenja Delta City poklon kartice u objektu aktivnog Partnera, u obavezi je da prihvati Poklon kartice u skladu sa uslovima korišćenja iz ovih Opštih pravila i važećim zakonom koji se odnosi na ovu oblast.


2. IZDAVANJE KARTICE

2.1. Prilikom kupovine Kartice, Kupac može Izdavaocu dati podatke za registraciju-pristupnicu i dostaviti na uvid lična identifikaciona dokumenta, kao i podatke o Korisniku kartice (ukoliko sam Korisnik nije i kupac Poklon kartice, i ukoliko raspolaže tim podacima).  

2.2. Izdavalac može da vodi evidenciju o Kupcima Poklon kartica, kao i o Korisnicima za koje su mu dostavljeni podaci, u skladu sa Zakonom. 

2.3. Kupac prilikom dolaska na prodajno mesto Distributera, kupuje Poklon Karticu, I predujmljuje sredstva u odabranom iznosu. Deponovanje sredstava Poklon kartice vrši se u dinarima(RSD).

2.4. Kupac Poklon kartice može koristiti Poklon karticu lično ili je može pokloniti drugom licu tj. krajnjem Korisniku (zajedno, u daljem tekstu: Korisnik). Poklon karticu Korisnik može koristiti bilo da ju je kupio lično, bilo da je dobio na poklon. Korisnik se može registrovati i na web sajtu Izdavaoca  www.giftoncard.eu. U slučaju da Korisnik kartice dozvoli korišćenje iste od strane nekog drugog lica, smatraće se odgovornim za sve transakcije koje je to lice napravilo bez njegovog znanja.

2.5. Broj pojedinačnih Poklon Kartica pojedinačnog Kupca poklon kartice nije ograničen.

2.6. Prodaja Poklon kartica može se vršiti i pravnim licima na osnovu pisanog zahteva tog pravnog lica, ali tek po izvršenoj uplati odgovarajućeg predujma za izdavanje Poklon kartica i u skladu sa komercijalnim uslovima Izdavaoca. Kupac - pravno lice, je u obavezi da Izdavaocu dostavi podatke o svim Korisnicima Poklon kartica ukoliko ih poseduje.

2.7. Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje Poklon kartice u skladu sa Opštima Pravilima. Korisnik je dužan da čuva Poklon karticu i spreči njeno neovlašćeno korišćenje, pokušaj kopiranja ili zloupotrebe.

2.8. Izdavalac nije odgovoran ukoliko Korisnik izgubi Poklon karticu ili ukoliko ista bude ukradena ili oštećena. Poklon kartica ni u jednom od pomenutih slučajeva neće biti zamenjena za drugu Poklon karticu, niti će biti zamenjena novac, robu ili uslugu,  u bilo kojoj od ovih situacija.

2.9. Poklon kartica se izdaje sa rokom važenja od  12 meseci. Rok važenja Poklon kartice ističe automatski 12 meseci posle aktivacije tj. 365 dana od dana kupovine Poklon kartice, sa datumom naznačenim na potvrdi , odsečku ili slipu iz terminala korišćenom za aktivaciju kartice, dobijenom pri kupovini Poklon kartice. Od preostalog iznosa na Poklon kartici biće naplaćena odgovarajuća naknada za deaktivaciju Poklon kartice u skladu sa Tarifom, a iznos poništen na dan isticanja 12 meseci od dana aktivacije (ukoliko naknadno nije drugačije određeno Opštim uslovima Izdavaoca).
Kupac Poklon kartice ili Korisnik imaju mogućnost provere perioda validnosti i stanja sredstava na kartici , u maloprodajnom objektu Partnera. Stanje je registrovano i na odsečku ili slipu (dobijenim pri aktivaciji  ili dopuni kartice) dobijenom pri kupovini Poklon kartice i pri proveri stanja. Na potrdi, odsečku ili slipu se pri svakoj kupovini registruje tip i iznos transakcije kao i svi relevantni podaci vezani za transakciju.
Kupac ili Korisnik Poklon kartice nema pravo na gotovinsku isplatu neutrošenih sredstava sa poklon kartice (neiskorišćena uplaćena sredstva).
Dopunjen iznos na kartici ne podleže obračunui kamate.
Ukoliko su sva sredstva na Poklon kartici (namenskom PrePaid računu) potrošena i stanje na računu svedeno na nulu pre isteka roka važnosti navedenog na Poklon kartici, Poklon kartica postaje nevažeća i to danom konačne potrošnje cele sume sa pomenutog računa.

2.10. Ne postoji mogućnost reizdavanja Poklon kartice nakon isteka roka važnosti. Kupac odnosno Korisnik može za potrebe plaćanja kupiti novu Delta city poklon karticu.

2.11. Naknada za izdavanje Poklon kartice se ne naplaćuje u trenutku izdavanja Poklon kartice. Izdavalac zadržava pravo naplaćivanja naknade za izdavanje, proveru stanja i dodatne usluge u vezi sa poklon karticom.

2.12. Poklon Kartica je vlasništvo Izdavaoca i kao takva, koristi se uz saglasnost odnosno pod uslovima Izavaoca i ovih Opštih pravila. Svaka neovlašćena upotreba Poklon kartice je kažnjiva.

Korisnik odgovara za čuvanje, bezbednost i pravilnu upotrebu Poklon kartice.
Korisnik mora da vodi računa da ne ošteti magnetni zapis, bar kod i/ili serijski broj na poleđini Poklon kartice izlaganjem Poklon kartice jakom magnetnom polju (RF čitači na kasama, zvučnici muzičkih uređaja, mobilni telefoni i sl) ili drugim vidovima mehaničkog i hemijskog uticaja koji mogu oštetiti karticu. . Poklon kartica se ne sme savijati, gužvati, grebati, izlagati suncu i toploti ili se na drugi način uništiti.
Radi lične sigurnosti Korisnik Poklon kartice je dužan da se pobrine da se sve radnje koje podrazumevaju korišćenje Poklon Kartice na prodajnim mestima odvijaju u njegovoj prisutnosti.
Neovlašćeno čitanje,pokušaj kopiranja ili bilo koja vrsta manipulacije magnetnim zapisom ,bar kodom i/ili serijskim brojem od neovlašćenih lica ili na neovlašćenim terminalima I računarima smatra se zloupotrebom i povlači ukidanje kartice i zakonsku odgovornost. Korisnik snosi sve posledice u pomenutim slučajevima.
 U slučaju mogućih zloupotreba od strane prodavca Distributera ili Partnera, Izdavalac/Pružalac ne snosi odgovornost.


3. KORIŠĆENJE KARTICE
 
3.1. Poklon Kartica ne glasi na ime i prenosiva je.

3.2. Poklon kartica se može koristiti za kupovinu robe i usluga Partnera isključivo u Tržnom centru Delta city isključivo uz obavezno prilaganje same originalne kartice.

3.3. Poklon kartica se može koristiti isključivo na GiftOnCard terminalima svih prodajnih mesta na kojima je istaknut znak „Delta City poklon kartica". Poklon kartica se ne može koristiti za kupovinu roba i/ili usluga u radnjama koje nisu radnje Partnera ili ne prihvataju Delta City poklon karticu i GiftOncard program.

3.4. Korisnik može koristiti Poklon karticu samo do iznosa predujmljenih sredstava na poklon kartici (namenskom PrePaid računu). Vrednost izvršene kupovine se oduzima od stanja sredstava na Poklon kartici.
Nije dozvoljeno preprodavati Poklon karticu, niti je zameniti za gotovinu.

3.5. Kupovina Poklon kartice

3.5.1 Korisnik može preuzeti Poklon Karticu sa prodajnog displeja u distributerskoj mreži ili od ovlašćenog prodavca.

3.5.2. Prilikom kupovine Poklon kartice, Korisnik je dužan da proveri da li je Poklon kartica u tom trenutku uklonjena iz originalnog pakovanja-kartona i da li postoje ogrebotine ili oštećenja na poleđini Poklon kartice. U slučaju da je pakovanje prethodno otvoreno ili oštećeno ili da postoje oštećenja na kartici, Korisnik može vratiti prodavcu oštećenu Poklon karticu radi uništenja i može izabrati novu Poklon karticu. Korisnik će prilikom kupovine poklon kartice odrediti i naznačiti prodavcu vrednost koju želi da prodavac učita na Poklon karticu i na taj način će je aktivirati za korišćenje sa zadatim iznosom. Minimalan iznos za aktivaciju kartice je 500 dinara, a maksimalan iznos koji može da se učita na svaku pojedinačnu Poklon karticu je 100.000 dinara, ukoliko nije drugačije određeno dodatnim odlukama i uslovima Izdavaoca.

Distributeru Delta city poklon kartica , odnosno Prodavcu, može se platiti određeni iznos za kupovinu Delta city poklon kartice bilo kojim sredstvom plaćanja, koja se u objektu Distributera koristi za druge usluge i/ili robu (osim samom Poklon karticom). Transakcija će biti završena kada se Poklon kartica aktivira preko GifOnCard elektronskog terminala i eventualno POS sistema Distributera.
U skladu sa ovim Uslovima, Kartica se može dopuniti na identičan način.

U procesu aktivacije kartice može doći do kašnjenja ili zastoja u procesu aktivacije. Tokom ovog odlaganja, Poklon kartica ne može da se koristi za kupovinu ili proveru stanja.

Poklon kartice koje se direktno kupuju kao korporativne kartice, unapred su za poznatog kupca instalirane i aktivirane, u skladu sa Uslovima prodaje.

Na određenim prodajnim mestima Distributera vrši se prodaja kartica sa unapred definisanim iznosom – 1000 dinara.

3.6.Kupovina Poklon karticom

3.6.1. Prilikom kupovine određene robe odnosno usluge Korisnik je dužan da pri plaćanju istih obavesti prodavca/zaposlenog na kasi, u prodajnom objektu, da će prilikom kupovine koristiti Poklon karticu. Prodavac aktivnog Partnera će obavestiti kupca o prihvatanju i mogućnosti korišćenja Delta City poklon kartice. Prodavac će koristiti Poklon karticu putem elektronske aplikacije- elektronskog terminala za autorizaciju transakcija isključivo uz obavezno prilaganje same kartice. Za autorizaciju transakcije nije potrebno uneti PIN. Transakcija će biti završena onog trenutka, kada je balans GiftOnCard PrePaid računu smanjen za iznos kupovine. Preostalo stanje na Poklon kartici se može koristiti u celini ili delimično za buduće kupovine, do datuma isteka važnosti kartice.

3.6.2. Korisnik je dužan da prilikom kupovine robe/usluga, na eventualni zahtev službenika prodajnog mesta, pokaže identifikacionu ispravu.

3.6.3. Prilikom kupovine robe/usluga nije obavezno da Korisnik potpisuje odsečak- potvrdu korišćenja kartice ,ili slip iz elektronskog terminala/štampača. Obaveza prodajnog mesta je da prilikom izvršene kupovine robe ili usluga, Korisniku kartice izda jedan primerak slipa/potvrde korišćenja poklon kartice.

3.6.4. Prijemom i eventualnim potpisivanjem slipa/potvrde korišćenja kartice Korisnik  garantuje da je iznos tačan. Sve eventualne nepravilnosti i neispravnosti na slipu Korisnik reklamira neposredno prodavcu odmah na prodajnom mestu prilikom aktivacije kartice, kupovine robe, odnosno plaćanja usluga.

3.6.5. Nakon prijema i eventualnog potpisivanja slipa, Korisnik zadržava jedan primerak za sebe i čuva ga radi kontrole transakcija i troškova.

3.6.6. Sve reklamacije na kvalitet robe i usluga, Korisnik rešava neposredno na prodajnom mestu, u skladu sa pravilima Partnera u vezi sa postupcima reklamacija, uključujući i refundacije , povraćaje i sl.

3.6.7. Izdavalac ne snosi odgovornost za štetu nastalu prilikom korišćenja Poklon kartice kao rezultat okolnosti na koje Izdavalac usluge nije uticao i ne može uticati, kao što su prekid telekomunikacionih linija, nestanak električne energije, kvar itd.

3.6.8. Izdavalac ne snosi odgovornost za potencijalno odbijanje trgovca da prihvati Poklon  karticu, pokušaj korišćenja kartice kod Trgovca koji nije aktivni Partener ili Trgovca koji je istupio iz Partenrske grupe,  isključenje posebnih popustai ostalih akcija za korisnike koji plaćaju karticom i štete nastale usled okolnosti na koje nije uticao i ne može uticati, kao što su prekid telekomunikacionih linija, nestanak električne energije, kvar itd.

3.6.9. Izdavalac ne odgovara za eventualne sporove povodom kvalitativnih i kvantitativnih nedostataka robe i usluga kupljenje Poklon karticom.

3.6.10. Kupovinom roba/usluga korišćenjem Delta city poklon kartice Korisnik ovlašćuje Partnera i transakcioni centar GiftOnCard da mogu umanjiti preostali iznos na GiftOnCard Poklon kartici tačnije da od unapred predujmljenog iznosa na GiftOnCard PrePaid računu umanjuju preostali iznos za iznos transakcije obavljene pri kupovini roba ili usluga kod Partnera Delta city poklon kartice.


3.6.11. Transakcije kojima Korisnik ovlašćuje prodavca – Partnera i Izdavaoca da izvrši umanjenje iznosa na kartici mogu biti obavljene na više načina:
- na prodajnim mestima Partnera
- preko Internet prodavnica – web shop-ova Izdavaoca i Partnera gde postoji takva mogućnost


3.7. Nemogućnost korišćenja GiftOnCard poklon kartice

3.7.1. Poklon kartica se ne može koristiti:

a) za kupovinu robe ili usluga, ukoliko njihovom prodajom Partner  krši zakon;
b) za kupovinu roba ili usluga koje se nude u prodajnim mestima koja posluju u okviru prostorija Partnera, a ne čine isto pravno lice i
c) za kupovine preko Interneta ili putem e-maila, telefona ili faksa, osim ako tako nije odredio sam Izdavalac.

3.7.2. Nije dozvoljena upotreba Poklon kartica čiji je rok istekao

3.7.3. Korisnik ne sme Poklon karticu ostavljati kao zalog ili sredstvo obezbeđenja, niti je može koristiti za transakcije koje nisu u skladu sa propisima.

3.7.4. Korisnik je dužan da uvaži zahtev za oduzimanje Poklon kartice ukoliko prodajno mesto to zatraži od njega iz opravdanih razloga.

3.7.5. Nije omogućen bilo kakav povraćaj ili refundacija novca po osnovu kupovine predmetnom karticom.

3.7.6. Neovlašćena preprodaja Poklon kartice se smatra zloupotrebom.

3.7.7. Svaka uplata na poklon karticu koja se naknadno zloupotrebi, dovešće do opoziva Poklon kartice i ukidanja celokupne vrednosti na njoj.

3.7.8 Poklon karticom se ne može podizati gotovina na prodajnim mestima Partnera, ATM uređajima, niti na šalterima pošti ili banaka u zemlji i inostranstvu.

3.7.9. Korišćenje ove kartice za plaćanje elektronskim putem (Internet, kataloška ili telefonska prodaja) nije moguće osim u posebno naznačenim slučajevima.4. PLAĆANJE


4.1. Sve transakcije na GiftOnCard PrePaid računu Korisnika, evidentiraju se u dinarima (RSD) a isključivo uz obavezno prilaganje same kartice.

4.2. Informacije vezane za stanje po Poklon kartici dostupne su na elektronskim terminalima u prodajnim mestima Partnera, ili na drugi način ako je predviđeno od strane Izdavaoca.
Proveru stanja na Poklon Kartici, rok važenja Poklon kartice, Registrovani Korisnik može izvršiti na prodajnom mestu uz obavezno prilaganje same kartice . Za dodatna pitanja u vezi sa karticom putem telefona ili mailom, od Korisnika će se tražiti da Izdavaocu omogući uvid u broj Poklon kartice i određene adresne podatke kao osnov za dobijanje bilo koje informacije.5. REKLAMACIJE

5.1. Korisnik je dužan da čuva kopije slipova i fiskalnih računa  za potrebe eventualne reklamacije.

5.2. Korisnik podnosi reklamaciju Izdavaocu, putem pošte ili lično, u zakonskim rokovima. Izdavalac neće prihvatiti reklamacije koje nisu predmet usluga Izdavaoca ako ni one koje nisu dostavljene u navedenom roku, a eventualni finansijski gubitak snosi Korisnik.

5.3. U slučaju reklamacija, Korisnik podnosi reklamaciju u vidu Izjave sa pratećom dokumentacijom i to: kopija slipa/odsečka-potvrde o korišćenju kartice i prateći fiskalni račun, svojeručno potpisanu izjavu, dokaz o uplati, dokaz o načinu plaćanja, najkasnije u roku od 30 dana od kupovine robe/usluge.

5.4. U slučaju reklamacije, od Korisnika će se zahtevati da dostavi sledeće podatke: ime i prezime i adresu Korisnika, broj kartice, originalnu vrednost, kao i originalne potvrde o transakcijama - slipove i fiskalne odsečke za transakcije aktivacije ili dopune kartice, slipove i fiskalne odsečke za transakcije prodaje robe/usluga. U slučaju neovlašćenih ili spornih transakcija može biti potrebno dostaviti i pismenu izjavu u vezi istim transakcijama, u cilju rešavanja reklamacije.

5.5. Korisnik je dužan da čuva Poklon karticu. Izdavalac nije odgovoran, ukoliko je Poklon kartica izgubljena, ukradena ili oštećena na bilo koji način. Poklon kartica ni u jednom slučaju neće biti zamenjena i sredstva sa Poklon Kartice ne mogu biti refundirana u bilo kojoj od navedenih situacija.

5.6. U slučaju neosnovane reklamacije Izdavalac naplaćuje Korisniku naknadu predviđenu važećom Tarifom. U suprotnom, njegov račun se odobrava za iznos koji je predmet reklamacije po okončanju postupka.

5.7. Reklamacije koje se odnose na kvalitet robe i usluga plaćenih Poklon karticom, Korisnik podnosi isključivo prodajnom mestu u kome je transakcija nastala.

5.8. Poklon karticu nije moguće otkazati ili izvršiti povraćaj novca na osnovu izjave Korisnika ili Kupca poklon kartice.

5.9. Zamena i povraćaj robe/usluga je isključiva odgovornost Partnera.


6. IZGUBLJENA / UKRADENA POKLON KARTICA

6.1. Izdavalac nema obavezu ponovnog izdavanja izgubljene ili ukradene kartice, ni refundaciju sredstava, zamenu kartice ili sl.
Korisnik je obavezan da gubitak/krađu Poklon kartice odmah prijavi Izdavaocu

6.2. Prilikom prijave gubitka ili krađe Poklon kartice, Korisnik mora znati ceo broj Poklon kartice, kao i lične podatke kupca kartice. U suprotnom slučaju, nije moguće izvršiti blokadu kartice.


6.3. Prijavu gubitka/krađe Poklon kartice može izvršiti registrovani Kupac ili registrovani Korisnik uz obavezan važeći dokument uz obavezno prilaganje slipova transakcija uplate i korišćenja kartice .

6.4. U slučaju telefonske prijave ili prijave putem email-a, Korisnik je dužan da u roku od 7 dana dostavi u pisanoj formi potvrdu prijave gubitka/krađe Poklon kartice.


6.5. Ukoliko Korisnik nakon prijave nestanka pronađe Poklon karticu, ne sme je koristiti, već je dužan da o tome bez odlaganja obavesti Izdavaoca kartice i da odmah preseče i vrati Poklon karticu Izdavaocu. Obaveze nastale korišćenjem pronađene nevažeće kartice (izgubljena ili ukradena) snosi Korisnik.

6.6. Korisnik snosi svu odgovornost za eventualno neovlašćeno korišćenje Poklon kartice ako se ne pridržava sigurnosnih mera (npr. davanje kartice drugoj osobi, razmagnetisana kartica I sl).

6.7. Ukoliko Izdavalac od Partnera ili  na drugi način dobije informaciju o tome da Poklon Kartica nije kod Kupca ili Korisnika, ista će odmah biti stornirana radi sprečavanja eventualne zloupotrebe.

6.8. U slučaju postojanja sumnje da se radi o zloupotrebi Poklon Kartice, Izdavalac ima pravo da bez obrazloženja ograniči, oduzme ili otkaže dalje korišćenje Poklon kartice.


7. OTKAZ KORIŠĆENJA KARTICE

7.1. Izdavalac ima pravo da Korisniku, koji se na bilo koji način ne pridržava Opštih pravila, bez obrazloženja i upozorenja, uskrati pravo korišćenja Poklon kartice i oglasi je nevažećom, o čemu registrovanog korisnika obaveštava pisanim putem. Neregistrovanog korisnika obaveštava po izvršenom upitu / reklamaciji.

7.2. O prestanku prava korišćenja Poklon kartice, Izdavalac obaveštava i maloprodajnu mrežu pri čemu Partner nije u mogućnosti da privati na korišćenje Poklon karticu. Ukoliko Izdavalac zatraži od Korisnika da preda Poklon karticu, Korisnik je obavezan da to i učini.

7.3. Korisnik ne može otkazati korišćenje važeće Poklon kartice.

7.4. Ugovor se smatra otkazanim bez prenosa prava:
- u slučaju gubitka ,
- u slučaju uništenja kartice
- u slučaju zloupotrebe


7.5. Poklon kartica koja je iz bilo kog razloga otkazana ne može se koristiti.8. ODGOVORNOST

8.1. Izdavalac je oslobođen odgovornosti:
• Ukoliko Korisnik nema dovoljno sredstava na raspolaganju na računu Poklon Kartice za završetak transakcije;
• Ako elektronski aplikativni terminal gde se obavlja transakcija ne radi pravilno, pri čemu je sa ovim Korisnik upoznat pre transakcije,
• Ukoliko se sumnja da je tražena transakcija obavljena neovlašćeno;
• Ukoliko okolnosti koje su van kontrole Izdavaoca (kao što su požari, poplave ili kompjuterski ili komunikacioni problem) spreče završetak transakcije, bez obzira na razumne mere opreza koje je Izdavalac preduzeo, ili svaki drugi izuzetak u odnosu na ove uslove.
• Ukoliko prodavac - prodajno mesto Partnera odbije da prihvati Poklon karticu ili primenjuje posebne uslove za korišćenje kartice , nije aktivan Partner ili je istupio iz mreže Partnera, ne prihvata korišćenje kartice za akcijske cene, ne obavesti korisnika kartice o posebnim uslovima vezanim za popuste i akcijske cene na predvidjen način ili sl, iako se nalazi u mreži Partnera i označeno je kao mesto na kome se Poklon kartica može koristiti, ili ukoliko, usled tehničkih problema je u nemogućnosti za korišćenje terminala za obavljanje i registrovanje transakcije putem Kartice.
• Korisnik Poklon kartice ne sme da zaključi fiktivne bezgotovinske transakcije sa Partnerom ili prodavcem u distributivnoj mreži u cilju pribavljanja gotovine.
• Ako iz bilo kog razloga dođe do prekida usluge.


8.2. Izdavalac nije odgovoran za kvalitet, bezbednost, zakonitost, ili bilo koji drugi aspekt vezan za bilo koji aspekt poslovanja Partnera , kao ni za robu ili uslugu koju Korisnik kupuje preko Poklon kartice.


8.3. Izdavalac nije odgovoran u slučaju da GiftOnCard usluga bude van dejstva usred dejstva više sile, i u kojim slučajevima, Korisnik možda, neće moći da koristi Poklon karticu ili dobije informacije o usluzi. Korisnik u takvim slučajevima u obavezi da je obavesti Izdavaoca ukoliko ima bilo kakvih problema odnosno smetnji pri korišćenju Poklon kartice. 

8.4. Korisnik ima pravo i obavezu da obavesti Izdavaoca u slučaju da su transakcije pogrešno registrovane, da je došlo do neovlašćenog korišćenja ili zloupotrebe Poklon kartice ili da je potrebno više informacija o transakciji. U konkretnom slučaju, Korisnik treba da u pisanom obliku na adresu Izdavaoca dostavi i svoje ime, broj i kopiju lične karte ilii pasoša, broj Poklon kartice, datum i iznos iznos konkretne transakcije i opis transakcije.
Korisnik je dužan da objasni zašto veruje da je u pitanju greška ili zloupotreba. Izdavalac zadržava pravo da u slučaju prijema usmenih informacija, može zahtevati žalbu ili postavljeno pitanje u pisanoj formi u roku od deset (10) radnih dana.


9. VIŠA SILA

9.1. Pružalac usluge i Izdavalac mogu biti oslobođeni od odgovornosti u određenim slučajevima koji su nastupili nezavisno od njihove volje određenim ovim Opštima Pravilima. Nastale okolnosti, nezavisno od volje Partnera i Izdavaoca, koje ni pažljiva strana ne bi mogla izbeći, niti mogla otkloniti njihove posledice, smatraće se kao slučajevi koji oslobađaju od odgovornosti, ako su nastali posle objavljivanja Opštih pravila, a sprečavaju njegovo potpuno ili delimično izvršenje.

9.2. Pod pojmom više sile smatraju se spoljni i vanredni događaji koji nisu postojali u vreme donošenja Opštih pravila, koji su nastali mimo volje i moći Izdavaoca, čije nastupanje i dejstvo strane nisu mogle sprečiti merama i sredstvima koja se mogu u konkretnoj situaciji opravdano tražiti i očekivati od Izdavaoca koja je pogođena višom silom.

9.3. Slučajevi više sile uključuju, bez ograničenja sledeće događaje: rat i ratna dejstva, opštu mobilizaciju, nezakoniti štrajk u preduzećima Ugovornih strana, nemire, akte terorizma, epidemije, požar, eksplozije, saobraćajne i prirodne katastrofe (npr. zemljotres, ciklon, oluja, poplava), akti organa vlasti od uticaja na izvršenje obaveza i sve druge događaje i okolnosti koje nadležni državni organ priznaje i proglasi kao slučajeve više sile.

9.4. Izdavalac u slučaju da je pogođen višom silom treba odmah na odgovarajući način (u maloprodajnom objektu, web sajtu  ili sl) da obavesti Korisnika o nastanku, vrsti i eventualnom trajanju više sile, odnosno drugih okolnosti koje sprečavaju korišćenje Kartice.

9.5. Za vreme trajanja više sile i drugih okolnosti koje oslobađaju od odgovornosti, obaveze Izdavaoca miruju i ne primenjuju se sankcije zbog neizvršenja ugovornih obaveza u roku.

9.6. Nastupanje okolnosti iz ovog člana, pod uslovom da je postupljeno u smislu stava 4. ovog člana, produžava rok za ispunjenje ugovornih obaveza i to za period koji po svom trajanju u celini odgovara trajanju nastale okolnosti i razumnog roka za otklanjanje posledica tih okolnosti.


10. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Kupovinom, korišćenjem ili pokušavanjem korišćenja Poklon kartice, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim odredbama Opštih pravila.

10.2. Opšta pravila obavezujuća su za sve strane u sistemu Delta city poklon kartice.

10.3. Ukoliko Kupac nije u isto vreme i Korisnik, Kupac je dužan da Korisnika upozna sa sadržajem ovih Opštih Pravila.

10.4. Izdavalac zadržava pravo izmene ovih Opštih Pravila, uz prethodno obaveštenje Korisnika putem informacija u prodajnim objektima i/ili na web stranici Izdavaoca ili na drugi odgovarajući način. Korisnik se o izmenama obaveštava najkasnije 15 (petnaest) kalendarskih dana pre nego što izmena stupi na snagu. U slučaju da se ne slaže sa izmenama i dopunama, Korisnik može iskoristiti  Poklon Kartice u roku od 15 (petnaest) kalendarskih dana, od datuma obaveštenja. Ukoliko to ne učini u navedenom roku, smatraće se da je Korisnik prihvatio da Poklon Karticu koristi u skladu sa izmenjenime Opštim Pravilima.

10.5. Izdavalac zadržava pravo promene uslova i/ili prekid funkcionisanja GiftOncard programa pri čemu stečena prava Korisnika neće biti umanjena.

10.6. Prestanak važenja ovih Opštih Pravila odnosno raskid ovog ugovora neće uticati na prava ili obaveze koje proističu iz ovih uslova. Korišćenjem Poklon kartice, Pružalac usluge nije odgovoran Korisnicima ili bilo kojoj trećoj strani za bilo koju promenu ili prekid rada Poklon Kartice, računa ili ovih Uslova.


10.7. Obaveza čuvanja tajne i preduzimanja organizacionih i tehničkih mera u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti obavezuju Izvršioca usluge i Partnera.
Zaposleni koji dolaze u kontakt sa podacima o ličnosti Kupca ili Korisnika dužni su da kao tajnu, u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje tajnost podataka, čuvaju sve podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti.
Podaci moraju biti odgovarajuće zaštićeni od zloupotreba, uništenja, gubitka, neovlašćenih promena ili pristupa.
Izvršilac usluge i Partner su dužni da preduzmu tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe, kao i da utvrde obavezu lica koja su zaposlena na obradi, da čuvaju tajnost podataka.


10.8. U slučaju eventualnog spora nadležan je sud u Beogradu.


Pravila privatnostiUslovi korišćenja
© Copyright 2012 - GiftOnCard
POŠALJI
Kartice za Vaš brend? O nama Pomoć Kontakt DeltaCity